Adresas: 
Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų r. sav.
Tel.: 528-57384

El. paštas: 
ldpasaka@gmail.com

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Trakų r. sav.

Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų r.

Ugdymo programos

Lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai turi galimybę ugdytis ir gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje. Turi geras sąlygas veiklai, tinkamą mitybą, poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį vaikų amžių, sveikatą ir poreikius. Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus. Ugdyti ( puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.. Mokosi laikytis numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugiam, geranoriškam, mandagiam, gerbti ir šalia esančius, rūpintis mažesniais draugais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingam, drausmingam, atsakingam

 

Ikimokyklinis ugdymas

  • Lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinė programa „Mažojo žmogučio link...“, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 18d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.
  • Į šią programą integruotos: vaikų darželių programa „Vėrinėlis“, 1993. Ankstyvojo ugdymo vadovas O. Mockevičienė, 2001. „Po tėviškės dangum. Etninio ugdymo gairės“, 1995. „Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa“, „Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams“, 1993, Adamkevičienė A. „Aukime sveiki ir stiprūs“.
  • Į programos turinį integruojamos ir individualios įstaigos programos „Sveikas darželis“, „Muzikinis ugdymas“, „Etnokultūros vertybių perteikimas“.

Priešmokyklinis ugdymas

  • „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa ir išsilavinimo standartai“. Švietimo aprūpinimo centras, 2003.
  • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“

Logopedinė pagalba

  • „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“, Ivoškuvienė R, 1997.
  • „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“, Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003.

 

Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ugdymas organizuojamas orientuojantis į vaikų kompetencijų plėtojimą (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę). Ugdymo procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, kūrybiški, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdimosi metodus, būdus, technologijas:

1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas( grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali veiklą rinktis, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą, patrauklūs žaislai ir priemonės).

2. Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglamentuojami, vaiko sumanymai vertinami, gerbiami, palaikomi ir , reikalui esant plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai ).

3. Spontaniškas ugdymas (pritariama vaiko veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla palaikoma emocionaliai – vaikas pagiriamas ir juo bei jo veikla džiaugiamasi kartu, ugdymui panaudojamos įvairios netikėtos situacijos).

4. Į ugdymo procesą yra įtraukiami ir tėvai. Išvardyti ugdimosi metodai, būdai, leidžia kūrybiškai įgyvendinti į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotą lopšelio-darželio “Pasaka“ ikimokyklinio ugdimosi „Mažojo žmogučio link...“ ir „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si)“ programas.


Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos ugdymui(si) 4-se grupėse, salėje, svetainėje. Pedagogai ugdymui(si) išnaudoja ir išorines edukacines aplinkas, organizuoja išvykas, ekskursijas, susitikimus ir kt.